Tra cứu đơn hàng online/offline

Để kiểm tra đơn hàng quý khách vui lòng trỏ chuột vào chức năng "Bán hàng" và click vào "Đơn hàng".

Trên giao diện chức năng đơn hàng, quý khách có thể tìm kiếm đơn hàng theo:

 • Mã đơn hàng.
 • Thời gian tạo đơn hàng.
 • Tên trên hóa đơn.
 • Người nhận.
 • Số tiền.
 • Tình trạng đơn hàng.

Quý khách có thể xuất các đơn hàng ra ra tệp CSV hoặc Excel XML bằng cách chọn tệp để xuất ra và bấm vào nút “Xuất”.

Lưu ý:

 • Những đơn hàng chưa tạo phiếu vận chuyển và chưa tạo hóa đơn tình trạng đơn hàng là "Chờ".
 • Những đơn hàng đã tạo phiếu vận chuyển mà chưa tạo hóa đơn tình trạng đơn hàng là "Đang xử lý".
 • Những đơn hàng đã tạo phiếu vận chuyển và đã tạo hóa đơn thanh toán sẽ có 2 trường hơp:
  • TH1: Những đơn hàng bán online từ Kho thực phẩm, Kho thời trang, Kho nội thất tình trạng đơn hàng là "Hoàn Thành"
  • TH2: Những đơn hàng bán trực tiếp trên phần mềm POS tình trạng đơn hàng là "BH Tại Quầy"
 • Những đơn hàng đã thanh toán bị hoàn trả lại tình trạng đơn hàng là "Đã đóng".

results matching ""

  No results matching ""