Để quản lý tồn kho của cửa hàng, bạn cần tạo các Kho trong chức năng Quản lý kho. Toàn bộ quy trình quản lý tồn/ xuất/ nhập kho đều phải thông qua chức năng Quản lý kho để kiểm soát được số tồn kho chính xác.

results matching ""

    No results matching ""