Tạo danh mục

Để nhập sản phẩm cho shop, đầu tiên quý khách cần tạo danh mục cho sản phẩm.

Chọn chức năng "Sản phẩm" và click vào "Quản lý các Danh mục"

1.Tạo danh mục mới cho Shop, click vào "Thêm danh mục Mới" trên thanh bên trái. Nhập các thông tin:

  • Tên: tên của danh mục cần tạo
  • Đang hoạt động: chọn "" hoặc "Không" (trường hợp chọn "Không" thì danh mục sẽ không hiển thị trên trang gian hàng của shop cũng như trong POS.)
  • Đường dẫn URL: nhập tên không dấu, các từ cách nhau bằng dấu "-"

Sau khi nhập xong, click vào "Lưu Danh mục" để lưu lại

2. Tạo danh mục con của danh mục đã có , click vào danh mục cha đã được tạo (xem hình dưới), sau đó click vào "Thêm Danh mục con".

Các thông tin cần nhập cho danh mục con tương tự như phần nhập thông tin của "Tạo danh mục mới" (xem ở trên)

3. Thay đổi thông tin của danh mục, click vào tên danh mục (hình dưới) và thay đổi thông tin chọn "Lưu danh mục".

4. Xóa danh mục, click vào tên danh mục (hình dưới) và chọn "Xóa danh muc"

results matching ""

    No results matching ""