Chức năng phân quyền

1. Nhóm & Phân quyền

Chức năng này giúp quý khách có thể tạo các vai trò để phân quyền cho nhân viên trong shop, trỏ chuột vào "Phân quyền" và click xuống "Nhóm & Phân quyền" để vào chức năng.

1.1 Thêm vai trò

Để thêm vai trò mới, click vào "Thêm Vai trò mới"

 • Phần "Thông tin Vai trò" nhập "Tên Vai trò"

 • Phần "Quyền của Vai trò" quý khách tích vào các chức năng Shop muốn phân quyền cho nhân viên quản trị.
 • Click "Lưu Vai trò" để lưu lại Vai trò đang tạo.

1.2. Xóa Vai trò

Để xóa Vai trò, chọn và click vào Vai trò cần xóa

Click "Xóa Vai trò"

Một cửa sổ nhỏ hiện ra báo “Khothucpham.vn cho biết: Bạn có chắc chắn muốn làm điều này?” tiếp tục bấm vào “OK”. Như vậy quý khách đã hoàn tất công việc xóa Vai trò trên hệ thống.

2. Người dùng

Chức năng này giúp quý khách quản thêm, xóa và quản lý tài khoản của nhân viên trong Shop, để vào chức năng quý khách vui lòng trỏ chuột vào "Phân quyền" và click xuống "Người dùng".

2.1 Thêm người dùng mới

Để tạo tài khoản riêng cho nhân viên trong Shop, click "Thêm Người dùng mới" trên thanh bên phải

Nhập các thông tin

 • Tên Người dùng: nhập tên của shop cộng với tên của tài khoản cần tạo liên kết với nhau bằng dấu gạch dưới (vui lòng không viết có dấu, không viết hoa và không có dấu cách).
 • Vai trò: chọn Vai trò cho tài khoản đang tạo.
 • Tên: tên của chủ tài khoản đang tạo (nhân viên của quán).
 • Họ & tên đệm: họ và tên đệm của chủ tài khoản đang tạo.
 • Email: email của chủ tài khoản đang tạo.
 • Điện thoại: số điện thoại của chủ tài khoản đang tạo.
 • Tình trạng: chọn "Đã bật" hoặc "Đã tắt" nếu chưa muốn kích hoạt tài khoản.
 • Mật khẩu: nhập mật khẩu cho tài khoản Người dùng.

Sau khi nhập xong, click "Lưu Người dùng" để lưu lại.

2.2 Xóa Người dùng

Để xóa tài khoản Người dùng chọn và click vào Người dùng cần xóa

Click "Xóa Người dùng"

Một cửa sổ nhỏ hiện ra báo “Khothucpham.vn cho biết: Bạn có chắc chắn muốn làm điều này?” tiếp tục bấm vào “OK”. Như vậy quý khách đã hoàn tất công việc xóa Người dùng trên hệ thống.

results matching ""

  No results matching ""