Tạo điểm bán hàng

Điểm bán hàng được hiểu là dùng để chỉ các điểm phân phối hàng hoá (điểm bán lẻ) . Cách tạo “Điểm bán hàng” như sau:

  • Quý khách vui lòng trỏ chuột vào chức năng “Kho”, bấm vào “Quản lý điểm bán hàng"

  • Click vào nút "Thêm điểm bán hàng"

Tiếp theo, quý khách vui lòng nhập thông tin có đánh dấu (*):

  • Tiêu đề: nhập tên của điểm bán hàng.
  • Xuất từ kho: chọn 1 hoặc nhiều kho mà quý khách muốn xuất đến điểm bán hàng.
  • Loại kho:chọn "Thật" hoặc chọn "Ảo" nếu kho đang tạo là kho ảo.
  • Kích hoạt: chọn "Đã bật" hoặc "Đã tắt" nếu điểm bán hàng chưa hoạt động.

Sau khi nhập xong, click vào nút "Lưu" để lưu lại.

results matching ""

    No results matching ""