Sản phẩm ảo

Sản phẩm ảo: Là một sản phẩm mà không phải là một thực thể. Ví dụ: một gói bảo hiểm, một sự đặt bàn trước, hoặc một gói bảo hành sản phẩm,...

results matching ""

    No results matching ""