2.5.3 Sản phẩm

Dùng để cấu hình kích thước hình ảnh sản phẩm trên trang Gian hàng của Shop

  • Chiều rộng của hình sản phẩm thu nhỏ: chiều rộng của ảnh sản phẩm
  • Chiều cao của hình sản phẩm thu nhỏ: chiều cao của ảnh sản phẩm

Sau khi nhập xong, click "Lưu cấu hình" để lưu lại.

results matching ""

    No results matching ""