Tạo kho

Kho là một bộ phận của hệ thống, là nơi lưu trữ, cất giữ các sản phẩm hàng hóa của người dùng. Cách tạo “Kho” như sau:

 • Đầu tiên trỏ chuột vào danh mục “Kho”, bấm xuống “Quản lý các kho

 • Click vào nút "Thêm kho".

Tiếp theo, quý khách vui lòng nhập thông tin có đánh dấu (*):

 • Tiêu đề: nhập tên của kho cần tạo.
 • Thành phố: chọn tên thành phố nơi tạo kho.
 • Quận huyện: chọn tên quận huyện nơi tạo kho.
 • Phường/Xã: chọn tên phường/xã nơi tạo kho.
 • Địa chỉ: nhập địa chỉ cụ thể nơi tạo kho.
 • Người liên hệ: nhập tên người liên hệ của kho, có thể là chủ kho hoặc quản lý kho.
 • Số điện thoại: nhập số điện thoại người có liên hệ trực tiếp với kho.
 • Email: nhập email của người có liên hệ trực tiếp với kho.
 • Tình trạng: chọn "Đã bật", hoặc "Đã tắt" nếu kho chưa hoạt động.

Sau khi nhập xong, click vào "Lưu" để lưu lại.

results matching ""

  No results matching ""