Thay đổi thống tin tài khoản

Để thay đổi thông tin tài khoản, quý khách vui lòng click "Tài khoản của tôi"

Quý khách có thể thay đổi các thông tin:

 • Tên
 • Họ
 • Tên cửa hàng
 • Hình đại diện cho cửa hàng
 • Tên công ty
 • Số diện thoại
 • Quốc gia
 • Tỉnh/Thành
 • Quận/Huyện
 • Địa chỉ
 • Facebook Id
 • Twitter Id
 • Mật khẩu

Sau khi thay đổi thông tin, click vào "Lưu" để lưu lại.

results matching ""

  No results matching ""